volumina.pl

 |  Top » Katalog » Regulamin
Zaloguj się |  Nowe konto |  Zapomniałem hasła | 
Store Logo
Twoje Konto
Twój adres email
Twoje hasło
Zaloguj
 
Zapomniałem hasła
Kategorie
Wydawnictwo
  O nas
  Procedura wydawnicza
  Procedura recenzji
  Zasady etyki publikacyjnej
  Referencje
Nasza księgarnia
  Publikacje akademickie
  Słowniki, edukacja
  Literatura piękna
  Literatura specjalistyczna
  Filozofia i religia
  Biografie, albumy
  Dla dzieci i młodzieży
  Reprinty
Produkty wydawnicze
  Książki w oprawie miękkiej
  Książki w oprawie twardej
  Broszury w oprawie zeszytowej
  Usługi wydawnicze
Koszyk »   
...jest pusty
Wskazówki
Jak przygotować
Specyfikacje techniczne
Informacje
Regulamin
Polityka ochrony danych osobowych, prywatności i cookies
Kontakt
Dostawa i płatność
Regulamin HEADING_TITLE
§1Warunki ogólne

1. Właścicielem i zarządcą Internetowego Serwisu Obsługi Klienta zwanego dalej Serwisem jest volumina.pl Daniel Krzanowski z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ks. Witolda 7-9.
2. Ofertę swoją kierujemy wyłącznie do agencji reklamowych oraz innych przedsiębiorstw komercyjnych pełniących kreatywną rolę na rynku reklamowym i pośredniczących w sprzedaży usług poligraficznych.
3. Regulamin określa zakres odpowiedzialności volumina.pl Daniel Krzanowski, prawa i obowiązki Klienta korzystającego z Serwisu jak również Klientów, którzy zamawiają usługi bezpośrednio w volumina.pl Daniel Krzanowski z pominięciem Serwisu.
4. Przesłanie prawidłowo wypełnionego zlecenia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Klientem a volumina.pl Daniel Krzanowski
5. Klient wyraża wolę na realizację zlecenia i przyjmuje na siebie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez volumina.pl Daniel Krzanowski
6. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.
7. Klient rejestrując się wyraża w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. „O świadczeniu usług drogą elektroniczną" (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204) zgodę na otrzymywanie w formie poczty elektronicznej komunikatów związanych z funkcjonowaniem Serwisu oraz listów informujących o bieżących działaniach volumina.pl Daniel Krzanowski związanych ze świadczeniem i poszerzaniem zakresu usług.


§2. Terminy realizacji i warunki dostaw zamówień

1. Terminy realizacji zleceń dla poszczególnych produktów podane są bezpośrednio na stronie przy danej pozycji.
2. Terminy realizacji zamówień podane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy. W zamówieniach złożonych do godz.12:00 okres realizacji zlecenia (liczony w pełnych dniach roboczych) rozpoczyna się od momentu złożenia zmówienia. W przypadku zleceń, które wpłynął do serwisu po godz. 12:00, okres realizacji zlecenia jest liczony od godz. 8:00 następnego dnia roboczego. Termin realizacji nie uwzględnia czasu dostawy przesyłki do Klienta.
3. Zamówienie na zbiór produktów o różnych terminach realizacji zostanie wykonane w całości w terminie dotyczącym produktu, dla którego podano najdłuższy czas realizacji.
4. W przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np.: awaria maszyny, brak dostawy prądu itp.), które uniemożliwiają realizację zlecenia w terminie, volumina.pl Daniel Krzanowski może nie dotrzymać terminu realizacji i wydłużyć go o czas trwania awarii czy usterki. O fakcie tym volumina.pl Daniel Krzanowski informuje Klienta.
5. Przy realizowaniu dwóch lub więcej zamówień w tym samym terminie, pochodzących od tego samego Klienta, z tym samym adresem wysyłkowym, w celu ograniczenia kosztów dostawy volumina.pl Daniel Krzanowski może podjąć decyzję o wysłaniu ich w jednej przesyłce.
6. Przy realizowaniu zamówień oznaczonych jako pilne, tzn. których wymagany termin realizacji jest znacząco mniejszy od tego podanego w serwisie, volumina.pl Daniel Krzanowski może, po uprzednim poinformowaniu klienta, podjąć decyzję o podniesieniu kosztu zamówienia o maksymalnie 30%.
7. volumina.pl Daniel Krzanowski zastrzega sobie prawo do odejścia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

§3. Odpowiedzialność za jakość

1. Drukarnia gwarantuje wykonanie usługi z jakością, jaką umożliwia nowoczesny, posiadany przez volumina.pl Daniel Krzanowski proces technologiczny. Parametry techniczne poszczególnych operacji produkcyjnych (tolerancje wymiarów, pasowanie, ograniczenia produkcyjne etc.) podają specyfikacje techniczne dostępne na stronach poszczególnych produktów pod linkiem "Specyfikacje techniczne".
2.Prace z nadesłanych plików wchodzące w skład zamówienia będą realizowane w takiej formie, w jakiej zostały dostarczone przez Klienta. volumina.pl Daniel Krzanowski nie sprawdza, nie wprowadzania poprawek i modyfikacji dostarczonych plików.
3. Na życzenie klienta volumina.pl Daniel Krzanowski może dokonać poprawek w jego pliku. W takim jednak przypadku proces realizacji zlecenia rozpocznie się pod warunkiem, że klient wyrazi pisemną akceptację wprowadzonych poprawek. Plik z naniesionymi poprawkami jest przesłany do klienta przez Internet. Na akceptacji powinny znajdować się: nazwa firmy Klienta, nazwisko imię osoby zatwierdzającej poprawki, data zatwierdzenia, nazwa pliku zawierającego poprawki. Za wykonanie poprawek volumina.pl Daniel Krzanowski pobiera dodatkową opłatę wyszczególnioną w linku Pozostałe usługi.
4. volumina.pl Daniel Krzanowski nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikających z niewłaściwego (niezgodnego z zaleceniami technicznymi opisami w Serwisie) przygotowania plików komputerowych przez Użytkownika.
5. volumina.pl Daniel Krzanowski nie odpowiada za wady i opóźnienia zleceń wynikające z wadliwego działania sprzętu i oprogramowania Klienta.

§4. Bezpieczeństwo danych

1. volumina.pl Daniel Krzanowski gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich w celach związanych z działaniem Serwisu i należytą realizacją zamówień.
2. volumina.pl Daniel Krzanowski zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim plików dostarczonych do zamówień.

§5. Ceny

1. Cena realizacji usługi jest uzależniona od rodzaju wybranego produktu oraz pozostałych usług. Do cen, które są cenami netto doliczany jest podatek VAT. Cena nie obejmuje kosztu przesyłki.
2. Wszelkie usługi związane z procesem technologicznym (bigowanie, laminowanie itp.), jak również ceny za usługi niestandardowe podane są w linku "Pozostałe usługi".

§6. Płatności

1. Płatność za usługi i produkty zamawiane w Serwisie może być dokonana gotówką kurierowi w momencie dostarczenia przesyłki, gotówką przy odbiorze osobistym lub przelewem z odroczonym terminem płatności w przypadku firm, które uzyskały kredyt kupiecki. Wybór sposobu płatności dokonywany jest przez Klienta w formularzu zamówienia.
2. O kredyt kupiecki mogą sie ubiegać klienci, którzy współpracują z serwisem co najmniej od dwóch miesięcy oraz których obroty brutto przekroczyły 1000zł miesięcznie średnio w ostatnich dwóch miesiącach.
3. Odroczone płatności przysługują jedynie Partnerom, którzy nie zalegają z płatnościami oraz nie przekroczyli limitu kredytowego.

§7. Reklamacje

1. Klient niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawierającej zrealizowane przez volumina.pl Daniel Krzanowski zlecenie zobowiązany jest sprawdzić zrealizowane zlecenie, co do ilości, braków, zagwarantowanych właściwości etc. Reklamacje dotyczące zrealizowanego zlecenia należy zgłaszać w formie pisemnej lub poprzez formularz reklamacji znajdujący się na stronie Serwisu w okresie 7 dni od chwili otrzymania przesyłki.
2. Klient ma obowiązek udostępnienia całości reklamowanego zlecenia volumina.pl Daniel Krzanowski celem potwierdzenia jego wady. Brak jakiejkolwiek części reklamowanego zlecenia nie upoważnia do reklamowania całej dostawy.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez volumina.pl Daniel Krzanowski reklamowanego zlecenia, pracownik volumina.pl Daniel Krzanowski poinformuje Klienta o sposobie rozwiązania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji volumina.pl Daniel Krzanowski ponosi koszty związane z dostarczeniem i ponownym wysłaniem reklamowanego zlecenia.
4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji volumina.pl Daniel Krzanowski zobowiązuje się do pisemnego jej uzasadnienia, koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego zlecenia ponosi Klient.
5. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towaru. Klient zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem przedstawiciela firmy spedycyjnej. Protokół reklamacyjny należy niezwłocznie dostarczyć volumina.pl Daniel Krzanowski Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie zostaną uwzględnione.

§8. Inne postanowienia

1. volumina.pl Daniel Krzanowski zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie Serwisu.
2. Serwis volumina.pl nie realizuje zamówień podmiotów zawierających umowy przetargowe z firmą volumina.pl Daniel Krzanowski.

Kontynuuj

Wydawnictwo online - volumina.pl: druk, wydanie ksiazek, księgarnia.