volumina.pl

 |  Top » Katalog » #Wydawnictwo » Procedura recenzji
Zaloguj się |  Nowe konto |  Zapomniałem hasła | 
Store Logo
Twoje Konto
Twój adres email
Twoje hasło
Zaloguj
 
Zapomniałem hasła
Kategorie
Wydawnictwo
  O nas
  Procedura wydawnicza
  Procedura recenzji
  Zasady etyki publikacyjnej
  Referencje
Nasza księgarnia
  Publikacje akademickie
  Słowniki, edukacja
  Literatura piękna
  Literatura specjalistyczna
  Filozofia i religia
  Biografie, albumy
  Dla dzieci i młodzieży
  Reprinty
Produkty wydawnicze
  Książki w oprawie miękkiej
  Książki w oprawie twardej
  Broszury w oprawie zeszytowej
  Usługi wydawnicze
Koszyk »   
...jest pusty
Wskazówki
Jak przygotować
Specyfikacje techniczne
Informacje
Regulamin
Polityka ochrony danych osobowych, prywatności i cookies
Kontakt
Dostawa i płatność
Procedura recenzji [Powrót]

PROCEDURA RECENZJI/OCENY PRAC AUTORSKICH MONOGRAFII NAUKOWYCH ORAZ MONOGRAFII POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ

       Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski dąży do publikacji oryginalnych prac o najwyższym poziomie merytorycznym. W myśl zaleceń COPE (Comittee on Publication Ethic) każda rozpatrywana praca naukowa przed włączeniem jej do planu wydawniczego podlega niezależnej recenzji naukowej.
       W przypadku gdy do publikacji zgłoszona zostanie praca naukowa będąca wynikiem realizacji stopni naukowych wymagane jest posiadanie:
       1. W odniesieniu do pracy doktorskiej opinii promotora oraz pozytywnych recenzji naukowych.
       2. W odniesieniu do pracy habilitacyjnej niezależnej recenzji wydawniczej i naukowej.
       W przypadku prac naukowych nie będących wynikiem realizacji stopni naukowych niezależnej recenzji wydawniczej i naukowej.


Procedura kwalifikacji utworów naukowych do publikacji

1. Prace naukowe podlegają dwustopniowej procedurze recenzji – wewnętrznej recenzji wydawniczej oraz zewnętrznej recenzji naukowej.

2. Wewnętrzna recenzja wydawnicza składa się ze wstępnej oceny utworu dokonywanej przez sekretariat wydawnictwa, analizy i oceny utworu przez redaktora wydawnictwa oraz zatwierdzeniu przez Radę Wydawniczą. Przy ocenie pracy brane są pod uwagę następujące kryteria:
- Temat i jego charakter naukowy. Spójność analizy tematu.
- Ocena tekstu pod względem warsztatowym.
- Poprawność merytoryki utworu.
- Znaczenie naukowe utworu – oryginalność na tle innych publikacji.
- Poziom naukowy utworu.


W przypadku negatywnej opinii i recenzji wewnętrznej wydawnictwo zwraca materiały autorowi/autorom i usuwa wszystkie sporządzone w procesie recenzji kopie utworu.

3. W przypadku pozytywnej wewnętrznej recenzji wydawniczej utwór przyjęty zostaje do planu wydawniczego i skierowany do recenzji naukowej.

4. Recenzja naukowa może być wykonana przez jednego lub dwóch niezależnych recenzentów wyłonionych spośród jednostek niezatrudniających autora utworu. Wyboru recenzenta dokonuje wydawnictwo.

5. Recenzenci naukowi winni posiadać tytuł naukowy minimum doktora habilitowanego.

6. Recenzja naukowa zewnętrzna jest recenzją otwartą (zarówno recenzenci, jak i autorzy mogą znać swoje personalia).

7. Po otrzymaniu recenzji naukowej wydawnictwo przekazuje ją autorowi, który po otrzymaniu uwag od recenzenta zobowiązany jest do ich uwzględnienia i naniesienia poprawek w tekście.

8. W przypadku gdy recenzja pracy jest negatywna, wydawnictwo podejmuje decyzję o odrzuceniu tekstu z planu wydawniczego.

9. W przypadku gdy jedna z dwóch recenzji jest negatywna, wydawnictwo podejmuje decyzję o odrzuceniu tekst z planu wydawniczego lub przekazaniu jej do trzeciego recenzenta.

10. W przypadku pozytywnych recenzji naukowych, wydawnictwo na podstawie decyzji Rady Wydawniczej zatwierdza przekazanie pracy do dalszych etapów prac redakcyjnych. O powyższym fakcie autorzy informowani są poprzez sekretariat wydawnictwa.

11. W przypadku zaistnienia istotnych wymogów pracy naukowej wyższego rzędu, praca może być przekazana do recenzowania w procedurze podwójnej ślepej recenzji naukowej, zgodnej z procedurą duble blind review prosess Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W takiej sytuacji dane recenzentów i autorów wzajemnie nie są znane. Decyzję o przekazaniu pracy do recenzji w powyższej procedurze podejmuje wydawnictwo.

12. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wydawnictwo volumina.pl Daniel Krzanowski przeciwdziała przejawom tzw. niewłaściwych praktyk takich jak plagiat, ghostwriting lub authorship. W tym celu ma prawo na etapie recenzji wewnętrznej do kontroli pracy przy pomocy programów antyplagiatowych.

13. W przypadku zauważenia w procesie kontroli i recenzji wskazanych powyżej niewłaściwych praktyk, wydawnictwo niezwłocznie poinformuje o tym fakcie stosowne instytucje naukowe oraz organy ścigania.


Wydawnictwo online - volumina.pl: druk, wydanie ksiazek, księgarnia.